1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ทีมบริหาร

กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายปิยพล ศรียะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายเบียร์ พานิชกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ดรุณ สนทราพรพล
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการบริหาร

นายทรงชัย ไชยสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวโสภา เพ็ชรมาก
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางสาวนพเก้า จ่าผ่องศรี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางบรรจบพร โชติศิริ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

นางจิราภา เขียวขำ
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

นางพิมพ์พร พิรัชวิสุทธิ์
เลขานุการกรรมการบริหาร