1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

Medical Team ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.เปรมกมล อินไชยา เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.ณภัทร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เวชปฏิบัติ

นพ.เพียรชัย ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์ เวชปฏิบัติ (อาชีวอนามัย)

คลินิกลูกรัก

พญ.ศิริพร สมรรคจันทร์ กุมารแพทย์

พญ.กมรพรรณ จุระกะนิตย์ กุมารแพทย์

พญ.พัชรี สินกิจเจริญชัย กุมารแพทย์

นพ.วุฒิชัย สินกิจเจริญชัย กุมารแพทย์

นพ.คณธร นุชเจริญ กุมารแพทย์

อายุรกรรม

นพ.อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ อายุรแพทย์

นพ.สุรัตน์ โรจน์พิบูลสถิตย์ อายุรแพทย์

พญ.ณัฐวรรณ วิถีรุ่งโรจน์ อายุรแพทย์

พญ.ปาริฉัตร จิตสำรวย อายุรแพทย์

พญ.ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล อายุรแพทย์

พญ.กนกวรรณ ชูบุญ จักษุแพทย์

คลินิกเบาหวานและไทรอยด์

นพ.วรวงษ์ เสตสุบรรณ อายุรแพทย์

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

นพ.ธีระพงษ์ สุขไพศาล อายุรแพทย์

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

นพ.ดรุณ สนทราพรพล ศัลยแพทย์ (ระบบประสาทและสมอง)

พญ.ณัฐวรรณ วิถีรุ่งโรจน์ อายุรแพทย์ (ระบบประสาท)

X-ray

นพ.ไพบูลย์ ทองมาก รังสีแพทย์

นพ.เอกราช ธนนิมิตร รังสีแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.เพียรชัย ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์ เวชปฏิบัติ (อาชีวอนามัย)

พญ.เสาวณีย์ กิติโชตน์กุล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกสูตินรีเวช

พญ.อัญชลี ชีวรุ่งโรจน์ สูติแพทย์

นพ.ศราวุธ ภูมิพัฒนกุล สูติแพทย์

แผนกทันตกรรม

พญ.ศุภนิจ นราประเสริฐกุล ทันตแพทย์

ทญ.กิตติมา ศิษฏศรีวงศ์ ทันตแพทย์

แผนกศัลยกรรม

นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์ ศัลยแพทย์

นพ.ศักดิ์วุฒิ จิตซื่อ ศัลยแพทย์

แผนกกระดูกและข้อ

นพ.คณิต วิชาชัย ศัลยแพทย์ (ออร์โธปิดิกส์)

แผนกหู คอ จมูก

นพ.วรพจน์ ปานดำรงค์ โสต ศอ นาสิกแพทย์

วิสัญญีแพทย์

พญ.เกษศิรินทร์ โชคกิจชัย วิสัญญีแพทย์

พญ.กุลรัตน์ ชีวะธนรักษ์ วิสัญญีแพทย์