โปรแกรมอุ่นไอรัก

Package คลอด โปรแกรมอุ่นไอรัก

คุณแม่กว่า 500 ท่าน/ปี ไว้วางใจคลอดกับเรา
 

pregnant

pregnant-nature

 

ระยะพักฟื้น 3 วัน 2 คืน
- คลอดธรรมชาติ 11,100    บาท
- คลอดธรรมชาติโดยการระงับปวดขณะคลอด 11,100    บาท
- คลอดธรรมชาติและทำหมัน   15,700    บาท
- คลอดธรรมชาติโดยการระงับปวดขณะคลอด และทำหมัน 17,700    บาท

 

pregnant-operation
ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน
1. ผ่าตัดคลอดบุตร ( ช่วงเวลา 09.00 - 14.00 น.)  
- ผ่าตัดคลอดบุตร 17,000   บาท
- ผ่าตัดคอลดบุตรและทำหมัน 17,000   บาท
- ผ่าตัดคลอดบุตรและทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง 19,000   บาท
- ผ่าตัดคลอดบุตรเนื่องจากคลอดธรรมชาติไม่ได้ 20,500   บาท

ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน
2. ผ่าตัดคลอดบุตร ( ช่วงเวลา 14.01 - 08.59 น.)  
- ผ่าตัดคลอดบุตร 19,000  บาท
- ผ่าตัดคอลดบุตรและทำหมัน 19,000  บาท
- ผ่าตัดคลอดบุตรและทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง 21,000  บาท
- ผ่าตัดคลอดบุตรเนื่องจากคลอดธรรมชาติไม่ได้ 22,500  บาท

 

เงื่อนไข  

1.ราคาตามโปรแกรมไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่ารถพยาบาล เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อนของมารดาและทารกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์ผู้ดูแล

2.มารดาต้องไม่มีประวัติเจ็บป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจหรือโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้รับบริการปกติ ทั้งนี้แพทย์จะแจ้งให้มารดา/ญาติทราบค่ารักษาพยาบาล

3.การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรง โรงพยาบาลคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับทารก คนละ 3,000 บาท

4.ส่วนลดสำหรับบริษัทคู่สัญญา, บริษัทประกัน, หรือบัตรส่วนลดต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงงานนี้ได้

 
หมายเหตุ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

สิทธิประโยชน์

- ห้องพักเดี่ยวพิเศษ (ปรับอากาศ)สำหรับมารดาพร้อมอาหาร  และค่าบริการพยาบาล

- ชุดของขวัญสำหรับทารก

- บริการดำเนินการแจ้งเกิดพร้อมใบสูติบัตร

- คำแนะนำพร้อมคู่มือการปฏิบัติหลังคลอดและการดูแลลูกน้อยที่บ้านอย่างถูกวิธี

- ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค  โรควัยรัสตับอักเสบบีเข็มแรกและวิตามิน K ป้องกันภาวะเลือดออกง่ายสำหรับทารก

- ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

- ตรวจกรุ๊ปเลือดทารก

- สมุดบันทึกสุขภาพและการให้วัคซีน

- รับบัตร VIP ส่วนลดสำหรับครอบครัว

- บริการดำเนินการแจ้งเกิดพร้อมสูติบัตร (เฉพาะบิดา มารดา สัญชาติไทย)