โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 30 มีนาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

สรรหา  คัดเลือกผู้ขาย  ต่อรองราคา และ การส่งมอบสินค้า  ตามนโยบายของบริษัทฯ  รวมทั้งประสานงานการส่งมอบ

และการประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับให้บริการหลังการขาย  ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ
 1. กำกับ  ดูแล  บังคับบัญชา  การปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน
 • ดูแลให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับของบริษัท  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และขยันหมั่นเพียร
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 • สอดส่องดูแลเรื่องทั่ว ๆ ไป
 1. ฝึกสอนและแนะนำการทำงานของพนักงานในหน่วย  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท
 • ฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักระเบียบ  แบบฟอร์ม  ขั้นตอนที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนและวิธีการใหม่ ๆ
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการทำงาน  และปัญหาเกี่ยวกับงานเฉพาะเรื่อง
 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก  การพัฒนา  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงาน
 2. พิจารณาเบื้องต้นในการจัดสรรอัตรากำลังการขึ้นปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วย  ภายใต้นโยบายบริษัท
 3. เสนอเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีของหน่วย
 4. เสนอรายงานผลงานของหน่วยงานประจำเดือน / ประจำปี
 5. ปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : ryhhr@hotmail.com 

 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)