โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 30 มีนาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

                บริหาร  ควบคุม  ตัดสินใจ  กำกับดูแล  งานในส่วนของการตลาด การประชาสัมพันธ์  และในส่วนของการบริหารสารสนเทศ  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ทิศทาง  นโยบาย ที่บริษัทกำหนด

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

-       วิเคราะห์   วางแผน  กำกับดูแล  งานในฝ่ายการตลาดและสารสนเทศ

 • บริหารทรัพยากรทั้งหมดในส่วนงานที่รับผิดชอบ  ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้า
 • ประสานงาน  และสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในองค์กร  และภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. ผลที่คาดหวังจากงาน
 • แผนการตลาดของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การบริหารสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : ryhhr@hotmail.com 

 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)