โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (ER)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 21 เมษายน 2560

รายละเอียดงาน:

รายละเอียดงาน:

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

               งานหลัก

NA  หน้าห้องตรวจ

-          ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ OPD

-          ชั่งน้ำหนักตรวจวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติ เกี่ยวกับอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา

-          บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วย ในแบบบันทึก DR Note

-          จัดให้ผู้ป่วยเข้าห้องตรวจตามลำดับ

-          ส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจตามแผนกให้สอดคล้องกับอาการผู้ป่วย

-          ให้ข้อมูลการบริการ และขั้นตอนการบริการเพิ่มเติม เป็นระยะๆ

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)