โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

คนสวน
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 05 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติการดูแล– ไม้ประดับ – ต้นไม้ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคารและงานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อ       ตอบสนองนโยบายบริษัท

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • ดูแลจัดตกแต่งต้นไม้ภายใน และภายนอกอาคาร ให้สวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • จัดทำสวนหย่อมตามโอกาสและความเหมาะสม
 • ตัดหญ้าสนามและสวนหย่อม
 • เก็บขยะติดเชื้อ ตาม Ward ต่างๆ
 • เบิกของจากหน่วยพัสดุ

งานรอง

 • ยกเก้าอี้ไปเสริมให้หน่วยงาน ER
 • ทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศหน่วย  ER ห้องไต
 • ยกโต๊ะและเก้าอี้เมือมีงานและกิจกรรมของโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอก
 • จัดห้องประชุม
 • ขนสารน้ำให้ห้องไต
 • กวาดขยะรอบนอกโรงพยาบาลลานจอดรถด้านนอก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)