โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พนักงาน Room Service
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 05 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • บริการลูกค้าและรับด้วยชุด Admit และของใช้อื่นๆ , บริการลูกค้า D/C ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใต้การดูแลของหัวหน้าหน่วย

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

                งานหลัก

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้เพื่อบริการลูกค้า
 • จัดวางชุด Admit ภายในห้องพัก เพื่อรับลูกค้าใหม่
 • เสิร์ฟหนังสือพิมพ์, เสิร์ฟน้ำดื้ม, เสิร์ฟกาแฟ
 • เปลี่ยนแก้วน้ำ
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ Admit เมื่อลูกค้ากลับบ้าน
 • เบิกของจากหน่วยพัสดุ

                งานรอง

 • เช็คสต๊อกร่วมกับหน่วยวิเคราะห์
 • สั่งน้ำขวดจากบริษัทน้ำ

                

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

 

 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)