โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (LR)
ต้องการ: 2 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 19 มิถุนายน 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • วางแผนให้บริการการพยาบาล ตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน ตามหลักวิชาการภายในขอบเขตวิชาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 1. ประเมิน วางแผนให้บริการการพยาบาลมารดาและทารกตามหลักวิชาการภายในขอบเขตวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ เช่น Case NL V/E, F/E, เจาะน้ำคร่ำ, IUI, การทำ Painless
 3. รับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลชนิดต่าง ๆ
 4. จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
 5. ร่วมมือในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาล ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา
 6. โทรติดตามอาการมารดาและทารกหลังคลอดที่ 7 และ 42 วันหลังคลอด
 7. ติดต่อประสานงาน ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)

 

ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)