โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (ER)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 19 มิถุนายน 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  จากหัวหน้าหน่วยและนโยบายของโรงพยาบาล

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 1. ประเมินและคัดกรองผู้ป่วย ได้ถูกต้อง และเหมาะสม ตามลำดับความสำคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. วิเคราะห์และบริหารการจัดการกู้ชีพให้มีประสิทธิภาพ
 3. ให้การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. สามารถแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ เบื้องต้นได้ ถูกต้อง
 5. บริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงและเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
 6. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิและการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 7. ดูแลรับผิดชอบในการช่วยแพทย์ เพื่อทำหัตถการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานห้องฉุกเฉิน และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ติดตามและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ต่างๆคืน Stock ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
 9. พัฒนางานคุณภาพและงานการพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 10. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วยให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
 11. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานหลัก  (เพิ่มเติม) ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเวร

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)