โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าหน่วยบัญชี
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

                กำกับดูแลหน่วยบัญชี  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ทิศทาง และนโยบายที่บริษัทกำหนด 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • จัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ รายเดือน ไตรมาส และ รายปี
 • จัดทำข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุง แก้ปัญหา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และแจ้งปัญหาที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจทางด้านบัญชี
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรจากงบกำไร(ขาดทุน) ทั้งรายเดือน ไตรมาส และรายปี
 • ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จและเอกสารการเบิกจ่าย ตลอดจนรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเวลา
 • จัดทำรายงานต้นทุนการให้บริการ รายงานสินค้าคงเหลือ และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
 • จัดทำรายการซื้อ ขาย รับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้ และเอกสารการเซ็นอนุมัติต่างๆ
 • จัดทำรายงานทางการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งหน่วยงานราชการได้ทันเวลา
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผน ปรับปรุง และแก้ปัญหางานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับประมาณการ นโยบายบริษัท มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
 • วางแผนฝึกอบรม ฝึกสอนงาน และประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานภายในหน่วยบัญชี

งานรอง

 • ควบคุมการตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือ
 • ควบคุมการตรวจเช็คทรัพย์สิน
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมประชุมรายเดือน งานคร่อมสายงาน หัวหน้างาน งานคุณภาพและอื่นๆ
 • เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

  ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)