โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD-MEC)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้นโยบายของโรงพยาบาล

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

1.1 Screening Nurse

-  ประเมินสภาพผู้ป่วยและประเมินความเร่งด่วนของอาการเจ็บป่วย

- ถ้าพบผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉินหรืออาการไม่คงที่ส่งต่อแผนกฉุกเฉิน

- ประเมินอาการผู้ใช้บริการโดยชั่งน้ำหนักตรวจวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติ เกี่ยวกับอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา

- บันทึกข้อมูลการถูกคัดกรองในแบบบันทึก

- ส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจตามแผนกให้สอดคล้องกับอาการผู้ป่วย

- ส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจตามบัตรนัดและตรวจสอบกับแผนการรักษาใน OPD Card และให้คำแนะนำผู้ป่วยทราบ

-ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงลงบันทึกในแบบฟอร์ม เพื่อส่งต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ เพื่อให้ประเมินต่อเนื่อง

-ตรวจสอบและติดตามการประเมินผู้ป่วยจาก Non – RN เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

- ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลหรือข้อมูลการออกตรวจของแพทย์ การบริการของโรงพยาบาล เป็นต้น

- ช่วยทำ Admit ผู้ป่วย

- ช่วยเตรียมส่งผู้ป่วยไปทำหัตถการ

-ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)