โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พนักงานห้องผ้า
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการบริการผ้าต่างๆ ที่สะอาดมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดการซ่อมผ้าชำรุด และการแปรสภาพผ้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าหน่วย

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • เก็บผ้าเปื้อนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งซัก
 • ส่งผ้าสะอาดให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดเก็บผ้าเข้าตู้
 • ทำความสะอาดรถผ้าเปื้อนและรถผ้าสะอาด
 • จัดผ้าออกหน่วย Mobile
 • ตัดเย็บผ้าตาม order
 • แปรสภาพผ้าชำรุด เป็นผ้าเช็ดมือ ห้องตรวจ OPD, ER, ตรวจสุขภาพ, X-Ray, คลินิกลูกรัก
 • จัดส่งผ้าสะอาด เมื่อมีการร้องขอเพิ่ม
 • Park ผ้าห่มใส่ถุง
 • Park ชุดผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กใส่ถุง
 • พับผ้า OR
 • ซ่อมแซมผ้าชำรุดกลับมาใช้งานได้
 • พับผ้าชุด Bed bath pack ใส่ถุง
 • ชั่งน้ำหนักผ้าเปื้อนส่งชักโรงงาน
 • ตรวจเช็ค, ตรวจนับผ้าสะอาดจากโรงงาน
 • ตรวจนับผ้าทุกชนิด / ปีละ 2 ครั้ง

งานรอง

 • จัดเตรียมผ้าขี้ริ้วให้แก่แม่บ้าน เมื่อมีการเปิด – ปิด Ward

งานร่วม

 • งานจิตอาสา
 • งานร่วมดูแลความปลอดภัย
 • งานสนับสนุนหน่วยอื่นๆ
 • กิจกรรมขององค์กร
 • การช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)