โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

นักโภชนากร
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยโภชนาการ  บริหารจัดการให้มีอาหาร  วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ  เหมาะสม 

รับคำสั่งและส่งอาหาร  ควบคุมการเตรียม , ผลิต , จัดบริการควบคุม  การทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์  ให้ถูกหลักสุขาภิบาล  ปฏิบัติงานให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • รับนโยบายจากผู้บริหารและหัวหน้าหน่วย
 • พัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านต่าง ๆ
 • ให้ความรู้สุขศึกษาและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุมการจัดอัตรากำลัง บุคลากร ขึ้นปฏิบัติให้เหมาะสมเพียงพอทุกวัน
 • จัดบริการให้มีอาหาร วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอเหมาะสม
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับใบสั่ง และสั่งอาหารควบคุมการเตรียม, ผลิต จัดบริการอาหารและโภชนาการ
 • ควบคุมการทำความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์และสถานที่ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

งานรอง

 • ตรวจเช็คข้อมูลการเบิกอาหารร่วมกับหอผู้ป่วย
 • จัดบริการอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆ รวมถึงงานภายในและภายนอก
 • งานพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานร่วม

 • งานจิตอาสา
 • งานร่วมดูแลความปลอดภัย
 • งานสนับสนุนหน่วยอื่นๆ
 • กิจกรรมขององค์กร
 • การช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)