โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

แม่ครัว
ต้องการ: 2 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

รับคำสั่งในการเตรียมและผลิตอาหารตามขั้นตอนให้ถูกหลักโภชนาการ  ดัดแปลงเมื่อมีของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  หรือผลิตเพิ่มถ้าไม่เพียงพอ  ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • รับคำสั่งในการเตรียมอาหาร ผลิตอาหาร
 • กำหนดการเตรียม ผลิตอาหารให้ถูกต้องตามขั้นตอน และถูกวิธี
 • กำหนดใช้อุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
 • ปรุงอาหารตามขั้นตอนให้ถูกหลักโภชนาการ , สุขาภิบาล
 • จัดแบ่งอาหารใส่ภาชนะและส่งฝ่ายบริการ
 • ดัดแปลงอาหารเมื่อมีของเหลือ, ผลิตเพิ่มถ้าไม่เพียงพอ
 • ล้างทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อย, อุปกรณ์, สถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)