โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

นักเทคนิคการแพทย์
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • ตรวจสอบ เบิกจ่าย ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงพัสดุของหน่วยงาน
 • ช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

 

ด้านบริการ

 • ให้บริการทางพยาธิวิทยาคลินิก ในงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • งานโลหิตวิทยาคลินิก
 • งานเคมีคลินิก
 • งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • งานจุลชีววิทยาคลินิก
 • งานธนาคารเลือด
 • การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
 • ตรวจสอบตัวอย่างที่ได้รับก่อนเข้ารับกระบวนการตรวจวิเคราะห์
 • เจาะเลือดและเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
 • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามระเบียบปฏิบัติงานตามชนิดของรายการตรวจวิเคราะห์
 • งานควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน (Internal quality control)  และงานควบคุมคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External quality control)

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

 


 ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)