โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล WARD 6 (Part-Time)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าหน่วย  และพยาบาลประจำการ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 1. ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ
 2. ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านการดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วย
 3.  ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องผู้ป่วย และภายในหอผู้ป่วย
 4. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมห้องพักสำหรับการรับผู้ป่วยใหม่ และการจำหน่ายผู้ป่วย
 5. ปฏิบัติการตรวจวัดสัญญาณชีพ และรายงานพยาบาลวิชาชีพทราบ

      6.ช่วยเตรียมส่งผู้ป่วยไปทำหัตถการ

      7.ตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือตามห้องตรวจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรอง  

ด้านธุรการฝ่ายการพยาบาลทั่วไป

 • นำส่งและรับผู้ป่วยทำหัตถการต่างๆ หรือส่ง ห้องยา รับยา กลับบ้าน
 • นำส่งสิ่งส่งตรวจและรับผลการตรวจ
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com

 



ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)