โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล LR&NS (Part-time)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลพื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ                   

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ
 2. ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลพื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ
 3. ดูแลรับผิดชอบเรื่อง Stock และตรวจสอบความพร้อมใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหน่วยงานตามที่รับได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานประจำในการดูแลผู้ป่วยตาม Assignment
 5. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน
 6. วัดและบันทึกสัญญาณชีพ
 7. ดูแลความสุขสบายทั่วไปของผู้ป่วยและตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
 8. ช่วยเหลือพยาบาลในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วย
 9. จัดเตรียมชุด Bed Bath และอาบน้ำทารก
 10. เตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการให้บริการ การคลอดและให้บริการทารกแรกเกิด
 11. ตรวจสอบและดูแลทำความสะอาดและส่งเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ไปยังหน่วยงานจ่ายกลาง
 12. ส่งทารกให้มารดา และรับกลับ

-เวรเช้า ส่ง 10.00 น. – 15.30 น.

-เวรบ่าย ส่ง 18.00 น. – 22.00 น.

-ตามความต้องการของคนไข้

   12.เตรียมความพร้อมในการ Admit รับย้าย

   13.ทำเตียงว่างกรณีผู้ป่วยย้ายขึ้น Ward/Refer

   14.ช่วยแพทย์ในการทำ IUI

งานรอง

 1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร และสถิติต่างๆ
 2. ช่วยทำ Admit ผู้ป่วยคลอดและทารกแรกเกิด
 3. ปฏิบัติงานแทน WC (กรณี WC ไม่อยู่/ไม่มี)
 4. ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นเมื่อภาระงานสูง

      5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง

 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 2. มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพทารก
 3. มีทักษะด้านการพยาบาลมารดาและทาร
 4. ผ่านการอบรมความรู้ระบบคุณภาพ HA
 5. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 6. มีทักษะในการใช้ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.com ย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)