โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยในชั้น 6)
ต้องการ: 2 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายของบริษัท

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 1. ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
 2. วินิจฉัยความรุนแรงและความเร่งด่วน ในการให้การพยาบาล
 3. วางแผนการพยาบาลให้ครอบคลุมปัญหาเร่งด่วนและปัญหาด้านจิตสังคม และให้การพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค และแผนการรักษาแพทย์
 4. ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย
 5. เฝ้าระวังความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
 6. ประเมินผลการให้การพยาบาล
 7. บันทึกทางการพยาบาลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
 8. สื่อสารแผนการพยาบาลให้สมาชิกในทีมการพยาบาลเข้าใจโดยการส่งเวรทุกเวร
 9. นิเทศการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม
 10. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ
 11. ประชุมปรึกษาวางแผนการพยาบาลและประเมินผลกับสมาชิกในทีมทุกเวร
 12. ส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ก่อนการจำหน่ายโดยใช้หลัก D-Method
 13. ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน
 14. บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
 15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)