โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD-MEC)
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
 • จัดเตรียมเครื่องมือ ส่งเครื่องมือ
 • การช่วยเหลือแพทย์ทำหัตถการ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 1. ประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและญาติ การให้คำแนะนำก่อนและหลังทำหัตถการ
 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสาร และลงนามยินยอมผ่าตัด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลตรวจ

ทางรังสี

 1. ประสานงานกับแพทย์และทีมเพื่อวางแผนการทำหัตถการ และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษต่างๆ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวผู้ป่วย  เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ( on  hep. Lock,พ่นยาชา )
 3. เตรียมกล้องส่องตรวจต่ออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมสำหรับทำหัตถการ
 4. ช่วยจัดท่า  ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ
 5. monitor V/S เฝ้าระวังสังเกตภาวะแทรกซ้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยขณะทำหัตถการ
 6. ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงลำดับการส่งเครื่องมืออย่างถูกต้อง ทันเวลา
 7. ประสานงานกับพยาบาลผู้ช่วยเหลือผ่าตัด เพื่อจัดหาเครื่องมือและการช่วยเหลือผู้ป่วย
 8. จัดเก็บส่งสิ่งตรวจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 9. คิดค่าใช้จ่าย  บันทึกการให้อุปกรณ์เครื่องมือ Implant ต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน
 10. monitor V/S เฝ้าระวังสังเกตภาวะแทรกซ้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหลังทำหัตถการ
 11. อธิบายการดูแลตัวเองของผู้ป่วยหลังทำหัตถการ  อธิบายบัตรนัด
 12. กรณีผู้ป่วย admit ส่งเวรต่อที่ ward
 13. ตรวจเช็คแฟ้มและ order ,ผล Lab ,ชิ้นเนื้อ  ผู้ป่วยก่อนและหลังพบแพทย์ หรือทำหัตถการ
 14. ตรวจสอบความถูกต้องของการคิดค่าใช้จ่าย
 15. งานทางด้านกิจกรรมคุณภาพ งาน 5 ส. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 16. ให้การดูแลผู้ป่วยแบบ HHC โดยเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้ป่วย
 17. ตรวจเช็ค stock เครื่องมือเพื่อให้พร้อมใช้และเพียงพอ
 18. ตรวจเช็ค stock ยาเสพติด
 19. OK รถ emergency
 20. ฉีดยา ตามแผนการรักษาของแพทย์
 21. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีส่งผู้ป่วยไปทำหัตถการอื่นๆ หรือ Consult แพทย์ต่างสาขาเพิ่มเติม
 22. คัดกรองผู้ป่วย, ประเมิน V/S และประเมินอาการผู้ป่วยก่อนเข้าห้องตรวจ

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)