โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมเมอร์
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 2 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

พัฒนา, ปรับปรุง, แก้ไข Software เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและโรงพยาบาลให้ทันสมัย ลดขั้นตอนการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบน PC ตามความต้องการขององค์กร และผู้ปฏิบัติงาน
 • ออกแบบระบบงานจากการวิเคราะห์ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยระบบสารสนเทศ
 • เสริมสร้างมาตรฐานให้กระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐาน
 • ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • ศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจัดทำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. ผลที่คาดหวังจากงาน
 • สร้างระบบได้สอดคล้องกับระบบงาน และความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
 • ระบบสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตรวจสอบได้
 • กระบวนการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบสารสนเทศ
 • ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น
 • ผู้ใช้งานยอมรับการดำเนินงานด้วยระบบสารสนเทศมากขึ้น

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116 
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)