โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การเงิน-นอก
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 22 มีนาคม 2562

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 • ให้บริการรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ ออกใบแจ้งหนี้ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในระบบของผู้ป่วยว่ามีการคีย์ข้อมูลครบหรือไม่
 • จัดเก็บเอกสารของผู้ป่วยแต่ละราย
 • ออกใบเสร็จรับเงินผู้ป่วยนอกพร้อมกับรับบริการชำระเงิน
 • รับ-ส่งแฟกซ์เอกสารผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันชีวิต
 • ออกใบแจ้งหนี้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ
 • ปิดรอบรายงานการรับเงิน
 • ปิดรอบรายงานรายละเอียดใบแจ้งหนี้
 • ปิดรอบรายได้บัตรเครดิต
 • ตรวจนับรายได้พร้อมกับบันทึกข้อมูลแล้วนำรายได้หยอดเซฟ

งานรอง

 • รับผิดชอบพื้นที่ 5 ส. ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เช็คของ – เบิกของใช้ในหน่วยงาน
 • รับเอกสารจากต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
 • รับฝากสินทรัพย์ กรณีผู้ป่วยไม่มีญาติ
 • คีย์ค่าใช้จ่ายแจกแจงให้ผู้ป่วยทราบ
 • บริการเก็บเงินนอกสถานที่เมื่อผู้ป่วย/ญาติร้องขอ
 • บันทึกสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยประกัน
 • ออกสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ย้อนหลังเมื่อผู้ป่วยมาขอเพิ่มภายหลัง
 • รับบริการให้คำแนะนำข้อมูลการรักษาพยาบาลทางโทรศัพท์แก่ญาติ/ตัวแทน
 • ถ่ายสำเนาประวัติ, ใบเคลม, ใบเสร็จ เมื่อผู้ป่วย/ตัวแทนร้องขอ

 

 

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)