1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ทีมบริหาร

กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายปิยพล ศรียะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ดรุณ สนทราพรพล
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายเบียร์ พานิชกุล
Chief Financial Officer (CFO)

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

นางจิราภา เขียวขำ
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางสาวนพเก้า จ่าผ่องศรี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวโสภา เพ็ชรมาก
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

นางบรรจบพร โชติศิริ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการบริหาร

นายทรงชัย ไชยสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการบริหาร

รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ

นางเรณู ไพชำนาญ
รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ