โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ต้องการ: 1 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 21/05/2562

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

 บริหาร  ควบคุม  ตัดสินใจ  กำกับดูแล  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  อันได้แก่  หน่วยบัญชี , การเงิน, สินเชื่อ , , วิเคราะห์และตรวจสอบ,เจ้าหน้าที่แคชเชียร์กลาง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ทิศทาง และนโยบายที่บริษัทกำหนด

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • ดูแลบริหารจัดการในหน่วยงาน  บัญชี , การเงิน , สินเชื่อ ,  วิเคราะห์และตรวจสอบ  ,เจ้าหน้าที่แคชเชียร์กลาง
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้น เพื่อวางแผน และปรับปรุงแก้ไข ด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับประมาณการ นโยบายบริษัท มาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • สรุปภาพรวมของระบบงาน พัฒนา และการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินและการบัญชีเพื่อให้อยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท
 • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
 • ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบ รายเดือน ไตรมาส และ รายปี
 • สอบทานข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุง แก้ปัญหา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรจากงบกำไร(ขาดทุน) ทั้งรายเดือน ไตรมาส และรายปี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกออกใบเสร็จและเอกสารการเบิกจ่าย ตลอดจนรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเวลา
 • สอบทานรายงานต้นทุนการให้บริการ รายงานสินค้าคงเหลือ และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
 • สอบทานรายการซื้อ ขาย รับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้ และเอกสารการเซ็นอนุมัติต่างๆ
 • ควบคุมการจัดทำรายงานทางการเงินและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งหน่วยงานราชการได้ทันเวลา
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนฝึกอบรม ฝึกสอนงาน และประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานภายในหน่วยความรับผิดชอบ

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)