โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

เภสัชกร
ต้องการ: 2 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 21/05/2562

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

                ให้บริการจ่ายยาและ เวชภัณฑ์  บริบาลทางเภสัชกรรม   ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา  การค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านยา   จัดหา  คัดเลือก  ควบคุมคลังยา  ได้ถูกต้องตามหลักเภสัชศาสตร์  รวมทั้งการจัดทำรายงานยา , เวชภัณฑ์  หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

เภสัชกร    งานบริการเภสัชกรรม

งานหลัก

 • จ่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยาและการใช้ยาเทคนิคพิเศษต่างๆ
 • งานป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
 • งานป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา
 • ตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยนำมาจากบ้าน / ยาความเสี่ยงสูง / ยาที่มีพิษต่อไต /  ยาทีมีปฏิกิริยาต่อกัน / ยาพิสัยแคบ /  ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาฆ่าเชื้อ
 • ประสานงานและส่งเตรียมยาเคมีบำบัด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : Sakawduan.wu@gmail.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)