โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ห้องยา
ต้องการ: 2 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ: 09/10/2562

รายละเอียดงาน:

ขอบเขตความรับผิดชอบ  (Job  Scope)

                ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลการใช้ยา และ การจัดยา  ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกร

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. หน้าที่รับผิดชอบ

งานหลัก

 • คิดค่าใช้จ่ายด้านยา / สารน้ำ / และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • จัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
 • เบิกยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากคลัง 10
 • ตรวจสอบรายการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ใกล้หมดอายุภายใน 8 เดือน / จัดทำรายงานส่งคลัง 10
 • PREPACK ยาครีม / ยาน้ำ
 • จัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คืนหน่วย ER
 • เบิกวัสดุสิ้นเปลือง / เครื่องใช้สำนักงาน จากคลังพัสดุ
 • ควบคุมปริมาณคงคลัง ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  คลัง 20
 • ดูแลทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานรอง

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

 

         งานร่วม

 • งานจิตอาสา
 • งานร่วมดูแลความปลอดภัย
 • งานสนับสนุนหน่วยอื่นๆ
 • กิจกรรมขององค์กร
 • การช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์

 

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)


ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อมาสมัครงาน

สมัครงานได้ในเวลา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.00 น. )


หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
โทรสาร : 074 - 200292 
E-mail : hr@rajyindee.comย้อนกลับ

 • *ชื่อ

  เพศ:               
  *อายุ ปี

  ประสบการณ์ทำงาน ปี
     
  *เงินเดือนที่ต้องการ บาท

  *โทรศัพท์

  *อีเมล์

  ประวัติการทำงาน


  *แนบ resume

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (1)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (2)

  แนบ ใบรับรองการศึกษา (3)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน (1)

  แนบ ใบรับรองการทำงาน(2)