โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

 • "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

  ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ

  ด้วยความจริงใจ

  พี่หนุ่ม

รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
แม่ครัว117 กุมภาพันธ์ 2560
พยาบาลวิชาชีพ (OPD)317 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ช่วยแม่ครัว (อิสลาม) 117 กุมภาพันธ์ 2560
เภสัชกร117 กุมภาพันธ์ 2560
พนักงานความสะอาด317 กุมภาพันธ์ 2560
พนักงานขับรถ117 กุมภาพันธ์ 2560
โปรแกรมเมอร์117 กุมภาพันธ์ 2560
พยาบาลวิชาชีพ (LR)109 กุมภาพันธ์ 2560
เจ้าหน้าที่การเงิน209 กุมภาพันธ์ 2560
หัวหน้าหน่วยบัญชี109 กุมภาพันธ์ 2560
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (OPD)228 ธันวาคม 2559
คนสวน128 ธันวาคม 2559
พยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยใน)228 ธันวาคม 2559
พยาบาลวิชาชีพ (ER)128 ธันวาคม 2559
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (LR)128 ธันวาคม 2559
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (OR)128 ธันวาคม 2559
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (ER)128 ธันวาคม 2559

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 • หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
  ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 116
  โทรสาร : 074 - 200292
  E-mail : ryhhr@hotmail.com

  หมายเหตุ : บริษัทเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่บริษัทมิได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ติดต่อคุณนพเก้า ผู้จัดการฝ่ายบุคคล email : J_noppakaw@hotmail.com โทร 081-959-0655